چنانچه برای کارهای پژوهشی و یا نمایش در حوزه دانشگاهی به تصاویر ابعاد بزرگ نیاز دارید

بر روی تصاویر کلیک کنید و تصاویر با ابعاد بزرگ دان لود می شود بعد با دکمه راست تصاویر را بر روی حافظه رایانه خود تبت کنید

تصاویر مربوط به دوره های کاری مختلف می باشند که از دوره های قبل از دانشگاه تا امروز را نشان می دهند

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 
           

 

     
     

 

 

     
       

 

         
         

     
           

 

     
     

 

 

     
           

 

     
     

 

     
           

 

     
     

 

 

 

 

 
           

 

     
     

         
           

 

     
         

 

 

 

 
           

 

     
     

 

 

 

     
       

 

         
     

 

 

 

     
           

 

     
     

 

 

 

     
           

 

     
     

 

 

 

     
           

 

     

           

 

     
     

 

 

 

     
           

 

     
 

 

 

 

     
       

 

         
 

 

 

     
       

 

         
 

 

     

     
         

 

     
                 
     

         
           

 

     
         

 

     
           

 

     
     

 

 

 

     
           

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

     
         

 

 
           

 

     
         

 

     
           

 

     
     

 

     
           

 

     
     

 

 

     
           

 

     
     

         
                 
                 
       

 

 

 

 
           

 

     
     

         
       

 

         
     

         
       

 

         
 

 

 

     
           

 

     
         

     
 

 

   

 

     
           

 

     
         

   
           

 

     
   

         
       

 

         
 

 

 

     
       

 

         
     

 

     
       

 

         
     

 

     
       

 

         
     

       
       

 

         
 

 

 

     
           

 

     
     

 

 

     
           

 

     
 

 

 

   
           

 

     
                 
       

 

 

     
 

 

 

 

 

 
       

 

         
 

 

 

 

 

 
           

 

     
 

 

 

     
         

 

       
 

 

 

 

 

 
   

 

             
 

 

 

     
   

 

             
                 
     

 

   
       

 

         
 

 

 

 

 
   

 

             
     

 

 

 

     
     

 

     
       

 

         
 

 

 

   
       

 

         
             
       

 

         
     

 

     
           

 

     
         

     
       

 

 

 

     
 

 

 

     
         

 

 

     
         

     
     

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

     

                 
     

 

 

 

     
 

 

 

 

   

                 

                 
     

         
                 
     

   

                 
     

     

د

                 
 

 

 

   

 

 
                 

 

 

         
                 
 

 

 

 

 
     

 

 

 

     
 

 

 

     

 

                 
     

 

     

                 
 

 

 

 

 

 

 
                 
 

 

 

 

 

 

 
                 
     

 

 

 

 
                 
     

 

 

     
                 
   

 

 

 

 
                 
     

 

 

 

 

 
                 
   

 

 

 

 

 
                 
     

 

 

 
                 
 

 

 

 

 

 
                 
 

 

 

 

 
                 
     

 

 

 
                 
 

 

 

     
                 
 

 

 

     
                 
 

 

 

 

     
                 
 

 

 

 

 
                 
 

 

 

 

 
                 
     

 

     
                 
     

 

 

 
                 
 

 

 

 

 

 
                 
 

 

 

     
                 
     

 

     
                 
 

 

 

 

 

 
                 
     

 

 

 

 
                 
     

 

 

 
                 
     

         
                 

   

                 

                 
     

     

 

 
                 
 

 

 

     
                 
 

 

 

 

 

 

 
                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

     
                 
   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RiverArt.Net

New life

Sand Prints

Goddess

Fish

Human

Animals

Mortal

Hidden Treasures

Others

Installation

CarvedStones

News

فارسي

Paradise


 
Nature

History of  building

Location

Residency & visit

Residential Center

My work in Hormoz

Artists

Local Artists

Local Culture

Contact

Persian

Collaborative Works

Italy

France

USA

Germany

Spain

Iran

Installations

Ritual Art

Publications

Video Installation

Multimedia

Film