WWW.WWWebArt.Com  

مركز بين المللي پرديس

 

نشريه اينترنتي پرديس

 
English تماس

شرايط اشتراك

مقالات نشر درون خطي نگارخانه ها

هنرمندان خارجي

هنرمندان ايراني

 ياداشتها

مركز بين المللي پرديس

 

WWW.Nadalian.Com
 

چهار شنبه سوري
 

Online هفت سين

گزارش : چيدمان درون خطي هفت سين  بيشتر

 

 

 

WWW.WWWebArt.Com

 

 

RiverArt
"The River Still Has Fish"

A Multimedia CD

 

 

 

 

 

باغهاي ايراني     English

موزه هنرهای معاصر ایران

اثر نادعليان در نمایشگاه باغهای ایرانی بازسازي مجازي باغ ايراني در شبكه اينترنت بود. اگر چه او از جديدترين شيوه هاي بيان همانند چند رسانه اي و هنر شبكه براي كارش استفاده كرده است، اما مفاهيمي كه او به آن پرداخته هستند بسيار كهن و ريشه در اساطير  دارند.

 

 

 

 

باغ مفهوم بسيار گسترده اي در فرهنگ ايراني دارد و از ادوار كهن تمامي جوانب زندگي مردم ايران را تحت شعاع قرار داده است. علاوه بر اين در فرهنگ تصويري ما كه به صورت فرش، نقاشي ديواري، نقاشي كتاب ، تشعير و ... بدست ما رسيده اند ما همواره باغي بهاري و سرشار از زندگي را مي بينيم  .  همواره درخت و گل بخشي از زندگي ما را تشكيل ميداده است. 

 

 

حضور باغ در فرهنگ و هنر ايراني با يك پشتوانه  اساطيري ديني و عرفاني بوده است كه به خوبي در هنر ادبيات ايراني منعكس شده است.

زندگي ابدي افراد خوب در يك باغ، اولين بار در ادياني مطرح شد كه مردم سرزمين ما به آن اعتقاد داشتند. در دين زرتشت زندگي افراد نيك كردار در باغي با نام پرديس نويد داده شده است.  علاوه بر اين عناصر باغ مثل درخت و يا گل در فرهنگ ايراني نماد هستند.  در اساطيري كه ريشه در آيين زرتشت دارد انسان اول ابتدا به صورت درخت خلق ميشود.   در كيش مانوي به درخت نور و ظلمت اشاره شده است.    اشاره به باغ در دنياي پس از مرگ با نام فردوس در دين اسلام نيز مطرح شده است. علاوه بر اين در روايتها از درختاني به نام طوبي و ذغوم ياد شده است.  

 

 

اما براي صوفيه و عرفا بهشت و باغ هميشه بهاري اعمال نيكي است كه از ما سر ميزند. در بيان تمثيلي بسياري از شعرا باغ، درخت و گل همه به كردار خوب و نيكخوئي تعبير شده اند.

نادعليان با استفاده از فن آوري جديد سعي دارد فضايي را به صورت مجازي بازسازي نمايد.  تصاوير انتخابي نادعليان با شعر و ادبيات ايراني توام هستند.  مفاهيمي همچون آفرينش، تلقي عرفا از باغ بهشتي،  هبوط انسان و باز كشت او به جايگاه ابديش ديده ميشوند.

براي نادعليان بهشت از دست رفته شامل غناي معنايي و فرهنگ تصويري گذشته نيز هست. از اينرو در نحوه طراحي اثر درختاني را ميبينيم كه برگرفته از نقاشي هاي كتاب هستند و اشعاري كه متضمن مفاهيم ياد شده هستند و همانند تركيب بندي كهن در گوشه كنار تصوير ديده ميشوند.   

 

 

بيننده اثر در شكل گيري اثر او منفعل نيست بلكه ميتواند در چگونه سير كردن و شكل گيري اين باغ تعامل داشته باشد. كاربر ميتواني از باغي به باغ ديگر برود در تركيب و سازماندهي آن دخالت كند و فضايي به دلخواه خود ايجاد كند.  اين اثر به دو روش قابل ارائه است. اول به صورت يك لوح فشرده كه قابليت اجرا در رايانه را دارد و نوع دوم نشر آن در شبكه اينترنت جهاني است كه به هر كاربري در گوشه و كنار جهان اين امكان را ميدهد در اين باغ سير كند.

  

 

شماره همراه  :  09112482177

WWW.WWWebArt.Com  -2003  © All rights reserved

Best view, 800 x 600 display resolution